• Какво е медиация?

 • Защо медиация?

 • Роля на медиатора

 • Поверителност

 • Взаимоизгодно споразумение

Какво е медиация

“Процедура на подпомагани преговори”

 • Една от най-ефективните процедури за извънсъдебно разрешаване на спорове
 • Доброволна и поверителна
 • Неутрално трето лице подпомага страните по спора
 • Целта й е да се договори взаимноприемливо споразумение

Защо медиация

 • Масово се използва по света и правна рамка в Европейския съюз
 • Насочена е към хората – отчита интересите, нуждите и емоциите им
 • Спомага за бързо разрешаване на спора
 • Спестява много разходи
 • Запазва тайните на страните
 • Помага да се запазят и подобрят отношенията
 • Съдейства за постигането на взаимно изгодно споразмуние, което се изпълнява доброволно

Роля на медиатора

 • Най-важното качество на медиатора е това, че е неутрален – не дава решения, съвети и оценки по спора
 • Той улеснява преговорите между страните като независим помощник
 • Организира и води процедурата по медиация
 • Подпомага комуникацията
 • Успокоява напрежението и емоциите
 • Помага на страните да намерят общи интереси и да постигнат взаимноизгодно решение

Поверителност

 • Всички обсъждания и документи в медиацията са поверителни
 • Участниците в медиацията подписват споразумение за медиация с клауза за поверителност
 • Медиаторите могат да отказват да свидетелстват пред съд по същия спор
 • Страните запазват личните и търговските си тайни

Взаимоизгодно споразумение

 • Споразумението е стабилно, когато се основава на важните интереси и на двете страни
 • Насърчават се реалистични споразумения, основавани на обективни критерии
 • Над 80% от проведените медиации завършват със споразумение
 • В над 80% от случаите споразумението се изпълнява доброволно, тъй като страните сами са преценили, че отговаря на интересите им