Онлайн платформата на НАИС осигурява бързо и лесно подаване и разглеждане на потребителски жалби по електронен път срещу търговци, които са асоциирани членове на НАИС: 

  • ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

  • МЕДИАЦИЯ

  • СПОРАЗУМЕНИЕ

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

НАИС процедурата е безплатна за потребителите. Тя започва с подаване на жалба през онлайн платформата на НАИС.

Жалба може да подаде само от потребител, който е:

  • потребител на стоки / услуги на асоцииран член на НАИС
  • има навършени 18 години
  • регистриран е в онлайн платформата.

Подаването на жалба от потребителя се счита за съгласие от негова страна за провеждане на медиация.

Правилник за дейността на НАИС

Общи условия за провеждане на процедура НАИС

При подаване на жалбата потребителят описва основанията си за жалбата и прилага наличните документи.

Системата автоматично избира медиатор.

В рамките на 5 дена се разглежда допустимостта на жалбата, съгласно чл.4, ал.6 от Правивилника за дейността на НАИС. При недопустимост на жалбата се изпраща аргументирано становище до потребителя и до търговеца.
В случай, че жалбата се допуска, се приминава към медиация.

 

МЕДИАЦИЯ

След допускане на жалбата, платформата изпраща съобщение до потребителя, търговеца и медиатора по електронна поща. Медиаторът, след като се запознае с материалите по жалбата, в рамките на 3 дни се свързва с двете страни за обсъждане.

Потребителят може да прекрати медиацията по всяко време!

Комуникацията на медиатора с търговеца и потребителя се провежда изцяло онлайн чрез съобщения  в платформата. Медиаторът съдейства на страните за постигането на споразумение като провежда обща дискусия с двете страни и с всяка една от страните поотделно за:

  • установяване на спорните въпроси, преодоляване на пречките в общуването между тях, намирането на общи интереси;
  • проучването на възможни варианти за разрешение на спора, договарянето на споразумение за уреждане на някои или всички спорни въпроси.

Медиаторът не предоставя правни съвети.

Медиацията може да завърши:

  • Без постигане на споразумение, като потребителят може да я прекрати без правни последици за страните, или
  • С постигане на споразумение, за което се дава съгласие по електронен път в платформата. 

СПОРАЗУМЕНИЕ

Съдържанието по споразумението се предлага от страните, а медиаторът го възпроизвежда в онлайн платформата, от където потребителят и търговецът могат да го изтеглят.

След внимателно изчитане на споразумението и уверяване, че е отразено всичко, за което са се договорили, всяка една от страните потвърждава, че е съгласна и го приема.