Как новата Директива (ЕС) 2023/2225 за кредитните договори укрепва защитата на потребителите?- Част 1

Рубрика: Наръчник за търговски лидери и Потребителска читанка


На 19 ноември 2023 г. влезе в сила Директива (ЕС) 2023/2225. Тя ревизира правилата за потребителските кредитни договори, заложени в Директива 2008/48/ЕО (Директива за потребителски кредит, популярна със съкращението на английски език CCD I), с цел подобряване на защитата на потребителите и привеждане в съответствие с развиващата се дигитализация в сферата.
За разлика от регламентите, които обикновено са обвързващи и пряко приложими във всяка държава-членка на Европейския съюз (ЕС), директивите са обвързващи само по отношение на резултата, който трябва да бъде постигнат, средствата, чрез които се постигат тези резултати остават отговорност на държавите-членки. За да станат ефективни, директивите първо трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство на съответната държава.

Предистория на новата директива Директива (ЕС) 2023/2225

Директива 2008/48/ЕО беше приета през 2008 г. с цел хармонизиране на регулациите на потребителските кредити в ЕС, подобряване на прозрачността на договорните условия и гарантиране на високо ниво на защита на потребителите. Въпреки че директивата доведе до подобрения в прилагането на защитата на потребителите, редица недостатъци бяха установени и подчертани в поредица от доклади, публикувани от Европейската комисия от 2014 г. насам. Неадресираните проблеми включват появата на нови продукти, онлайн практики и участници в сферата на кредитоотдаването, претоварване с информация на потребителите

През 2020 г. нова оценка показа значителна фрагментация между юрисдикциите в ЕС, демонстрирайки, че CCD I е била само частично ефективна в осигуряването на високи стандарти за защита на потребителите и стимулирането на развитието на единен кредитен пазар.

Освен това, доклад, изготвен от Европейската парламентарна изследователска служба през 2021 г., отбеляза, че дигиталната трансформация е наложила значителни промени на кредитния пазар и е довела до нови предизвикателства за защитата на потребителите, които изискват нов регулаторен подход.

В отговор на тези нужди, на 18 октомври 2023 г., Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз приеха новата директива CCD II, която вече е влязла в сила.


Какви са настъпилите промени в кредитните договори?

 

Разширен обхват на Директива (ЕС) 2023/2225 (CCD II)

Нови лимити


CCD II разширява обхвата на предишната директива. CCD I обхващаше само договори с стойност между 200 и 75 000 евро. CCD II разширява обхвата, като премахва минималния праг и променя максималната сума на кредита, покрита от договорите, до 100 000 евро. Освен това се предвижда, че независимо от този лимит, нейните разпоредби се прилагат за кредитни договори над 100 000 евро, които не са обезпечени с ипотека или друга подобна гаранция, когато целта на кредитните договори е реновирането на жилищен имот.

Нови типове заеми

Допълнително, CCD II разширява обхвата до определени видове заеми, които не бяха включени в CCD I. Сред тях са схеми „купи сега, плати по-късно“, при които кредиторът предоставя кредит на потребителя с изключителната цел да закупи стоки или услуги, предоставени от доставчик. Тези нови финансови инструменти позволяват на потребителите да правят покупки и да ги изплащат с течение на времето, като често са предоставени без лихва и без други такси.

 

Подобрена прозрачност

По-строги изисквания за рекламиране

Новите изисквания имат за цел на потребителите да се предоставя ясна, кратка и надеждна информация, лесна за чете или слушане. Потребителите трябва да са наясно, че заемането на пари поражда разходи.
Освен това, забраняват се реклами, които подвеждат потребителите така, че да подценят опасностите от заемането на пари и да се натоварят с дългове.

Промяна в изискванията за преддоговорна информация

Новата Директива от 2023 цели да се позволи на потребителите да получат необходимите данни за сравнение на различни оферти и да вземат информирани решения.
Тя изисква ключовата информация (като идентичността на кредитора, общата сума на кредита и лихвения процент) да бъде предоставена ясно и видимо на първата страница на специален формуляр.

Преддоговорната информация трябва да се предоставя преди подписването на договора, в противен случай потребителят има право да се откаже от него.


Информиране при персонализирани оферти

Освен това, изисква кредиторите и кредитните посредници да информират потребителите по ясен и разбираем начин, когато им се представя персонализирана оферта, базирана на автоматизирана обработка на лични данни.

Забрана за скрити оферти

Забраните касаят обвързване с други продукти, като застраховки, както и предоставяне на непоискан кредит

 

Следете Новините, за да не пропуснете Част 2 на тази публикация, където ще разкажем за промените в Директивата, касаещи оценката на кредитоспособността, правото на потребителя да прекрати договор за кредит, предотвратяването на прекомерната задлъжнялост, прилагането на алтернативно решаване на спорове и влизането в сила на новите промени.

 
Публикувано на 03.07.2024г. Обратно в новини