ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗВЪНСЪДЕБНИ СПОГОДБИ /НАИС/

Управителният съвет на НАИС на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 18.02.2020г. от 14:00ч., Място: София, ул. ул. Тинтява 13Б, ет. 6. при следния дневен ред:

  1. Промени в устава на НАИС.
  2. Приемане на годишните финансови отчети за 2018 и 2019 година.
  3. Приемане отчета на УС за дейността на органа за АРС НАИС за 2019 година.
  4. Други

 

Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице.  Регистрацията на участниците за събранието започва в 14:00часа.  При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15:00часа, на същото място и при същия дневен ред. 

 

03.02.2020                                                      Председател на УС:

                                                                        Богомил Николов

Линк към поканата

Публикувано на 03.02.2020г. Обратно в новини