Ще стане ли алтернативното решаване на спорове задължително за въздушните превозвачи?

Рубрика: Наръчник за търговски лидери и Медиаторски дневник

Според проучването на условията на потребителите от 2021 година, само 5 % от потребителите в ЕС – приблизително 2,250 милиона души – които са срещнали проблем при закупуването на продукт или услуга и са предприели последващи действия, са докладвали за това на орган за алтернативно решаване на спорове (АРС). Проучването също така подчертава, че прибягването до такива органи варира от 0 % до 12 % в държавите-членки.

На 17 октомври 2023 г. Европейската комисията прие предложение за изменение на Директива 2013/11/ЕС относно алтернативното разрешаване на потребителски спорове, както и на Директиви (ЕС) 2015/2302, (ЕС) 2019/2161 и (ЕС) 2020 /1828 г.

Предложението включва следните промени:

Разширен обхват на приложение

Разширеният обхват на приложение представлява най-важната промяна в предложената директива, който е в две основни направления:  материално и географско. Що се отнася до материалния обхват, алтернативно разрешаване на спорове (АРС) ще включи  извъндоговорни и преддоговорни ситуации (включително доставка на цифрово съдържание и договори за услуги.  Въпреки

Що се отнася до географския обхват, ще се заличи позоваването на географското установяване на търговците, т.е. „трансграничен спор“  ще включва такъв между потребител, пребиваващ в държава членка на ЕС и търговец, установен в рамките на ЕС, но и извън него.

Увеличаване правомощията на структурите за АРС и стимулиране на търговците да участват в АРС

Структурите за АРС могат да обединяват потребителски казуси от общ тип в една процедура, при условие че потребителите няма да възразят.

Търговците ще са задължени да отговарят на жалби и срокът ще е максимум 20 работни дни. Търговецът трябва да информира дали възнамерява да участва в процедура за АРС.

Държавите членки се упълномощават да въведат национално законодателство, което би направило задължително участието на търговците в процедурите за АРС в конкретни сектори, извън прилагането на аналогични задължения в законодателството на Съюза за специфичен сектор.

Стимули за потребителите да участват в АРС

Предвижда се възможност за проследяване на жалбите, подадени от потребителите. Уязвимите потребители трябва да имат достъп до „лесно достъпни инструменти“, както и достъп до нецифрова процедура за подаване на жалба при поискване.

Освен това се гарантира правото на потребители и търговци да бъде решението от АРС да бъде преразгледано от физическо лице, когато процедурата по АРС се извършва от изкуствен интелект.

 

Улесняването на трансграничните процедури за АРС

Ще се гарантира правото на потребителите и търговците да получат помощ за достъп до компетентното АРС в случай на трансграничен спор. Държавите-членки ще определят едно звено за контакт за АРС, което да подпомага страните при намиране на подходящ орган за АРС. Също така, ще е възможно прехвърлянето на отговорността за функционирането на такива звена за контакт на мрежата от европейски потребителски центрове, или като алтернатива на организациите на потребителите или всяка друга организация, отговаряща за защитата на потребителите.

В парламента докладът е отнесен до комисията IMCO, която го е приела единодушно на 22 февруари 2024 г.

Съществено изменение в доклада за изменение на директивата за АРС е задължението за въздушни превозвачи, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) 261/2004, да участват в процедури за АРС.

С интерес ще проследим по-нататъшния развой на гласуванията. Очаква се до края на председателството на Белгия да се внесе за второ четене промяната на Директивата за АРС. Ако това не стане, ще бъде прехвърлено за следващата година по време на председателството на Унгария.

Следете Новините на nais.bg за още новости в сферата на алтернативното решаване на спорове.

Публикувано на 24.05.2024г. Обратно в новини