Становище на Европейският икономически и социален комитет относно АРС за потребители

Рубрика: Медиаторски дневник 

На 29.01.2024 на пленарна сесия, беше прието единодушно становището на Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) относно алтернативното решаване на  потребителски спорове.

ЕИСК подкрепя развитието на алтернативно разрешаване на спорове (АРС) успоредно със съдебните процедури за защита на потребителите, като подчертава значението на националното прилагане на правата на потребителите. Той се застъпва за минимална хармонизация, позволяваща на държавите-членки да подобрят схемите за АРС. ЕИСК насърчава търговците, особено малките и средни предприятия, да участват доброволно в АРС и препоръчва мерки за увеличаване на тяхното участие, особено в ключови сектори като пътуванията, финансите и телекомуникациите.

Законодателното предложение има за цел да модернизира АРС чрез включване на търговци извън ЕС и справяне с нелоялните практики. Той подчертава навременните отговори от страна на търговците и ролята на определените органи за подпомагане на потребителите с процедурите за АРС. Предложението също така предлага цифрови инструменти за замяна на рядко използваната платформа за онлайн разрешаване на спорове (ОРС).

ЕИСК подчертава значението на АРС за уреждане на спорове и насърчаване на доверието на потребителите. Той предлага подобрения в механизмите за докладване и призовава за специфични за сектора подходи за справяне с уязвимите групи. ЕИСК подчертава също необходимостта от адекватно прилагане на правата на потребителите, справедливи финансови вноски от търговци извън ЕС и засилено трансгранично сътрудничество между схемите за АРС.

Като цяло ЕИСК подкрепя предложенията, но препоръчва яснота по отношение на условията за достъп, наблюдение на работата на структурите за АРС и стратегии за гарантиране на спазването на решенията за АРС. Той предлага да се проучат възможностите за доброволно присъединяване и допълнителни законодателни мерки за засилване на участието и ангажираността към процесите на АРС.

Следете Новините на nais.bg за всички новости относно АРС за потребители.

Новините на nais.bg за всички новости относно АРС за потребители.

Източник: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/alternative-dispute-resolution

 
Публикувано на 17.05.2024г. Обратно в новини