НАИС предлага на потребители и търговци възможност за ефективно и бързо постигане на извънсъдебно споразумение.

 • РАВНОПОСТАВЕНОСТ

 • ЯСНОТА И КОНТРОЛ

 • БЪРЗИНА И ЕФЕКТИВНОСТ

 • ДОБРОВОЛНОСТ

РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Производството по медиация гарантира равнопоставеност между потребители и търговци по време на процедурата.

Допълнителна защита на потребителя:

 • инициативата преминава от търговеца в потребителя, само и единствено потребителят може да инициира процедурата;
 • задължително участие на търговеца при подаване на жалба от потребител;
 • достъпно за потребители от цялата страна посредством онлайн платформата.

ЯСНОТА И КОНТРОЛ

НАИС процедурата дава възможност потребителят и търговецът да обсъждат с помощта на медиатор възможните решения на проблема.

Медиаторът е неутрален – не дава решения, съвети и оценки по спора. Той улеснява преговорите между страните като независим помощник.

При липса на съгласие в процеса на медиация всяка една от страните има право да прекрати процедурата без правни последици.

По този начин потребител и търговец имат през цялото време яснота и контрол върху крайното решение, което ще трябва да изпълняват и по никакъв начин не могат да се окажат изненадани с неприемливо, но задължително за тях решение.

БЪРЗИНА И ЕФЕКТИВНОСТ

НАИС процедурата за извънсъдебни спогодби е по-бърза и икономически по-ефективна и за двете страни – търговци и потребители:

 • спестява такси и разходи за съдебни или арбитражни производства;
 • спестява разходи за пътуване, когато страните се намират в различни точки на страната;
 • безплатна е за потребителите;
 • пести време за разрешаване на спора в сравнение със съдебно производство и в сравнение с други форми за АРС, изискващи физическо присътвие на страните в един и същ момент;
 • намалява загубите от продължителното неразрешаване на спора.

ДОБРОВОЛНОСТ

Постигнатата при медиация спогодба е доброволна за потребителя и за търговеца. Това е „win-win“ формула за разрешаване на спорове.

Двете страни предварително са обсъдили възможностите за постигане на решение и са се съгласили на взаимноизгоден вариант.

НАИС процедурата дава гаранция на двете страни, че няма да им бъде наложено решение, с което те не са съгласни.