Как новата Директива (ЕС) 2023/2225 за кредитните договори укрепва защитата на потребителите?- Част 2

Рубрика: Наръчник за търговски лидери и Потребителска читанка

В Част 1 на тази публикация разказахме какво е наложило промените в Директива 2008 и какви промени предвижда новата Директива 2023, в сравнения със старата по отношение на обхвата и прозрачността. Продължаваме с останалите промени и влизането в сила.

 

 

Оценка на кредитоспособността

 

Условие за предоставяане на кредите

Подобно на Директива 2008, новата директива предвижда, че преди сключването на кредитен договор, кредиторите трябва да извършат задълбочена оценка на кредитоспособността на потребителя. Въпреки това, за разлика от предишната директива, CCD II налага ограничение за отпускането на кредити, предписвайки, че кредитът ще бъде достъпен само когато оценката на кредитоспособността показва, че задълженията по кредитния договор вероятно ще бъдат изпълнени.

Директивата забранява да се изисква чувствителна лична информация при кредитната оценка.

Изискваната финансова и друга икономическа информация за оценката да е в интерес на потребителя и предотвратяването на неготовото задлъжняване.

 

Право на прекратяване на договора

Новата директива дава право на потребителите да се оттеглят от кредитния договор в рамките на 14 дни без санкции и без задължение да предоставят обяснение.

 

Предотвратяване и решаване проблемите с прекомерната задлъжнялост

 

Лимити на таксите


Други промени включват лимити на лихвените проценти, годишните процентни ставки на таксите и общите разходи по кредитния договор.

 

Образование

Държавите членки трябва да промотират повишане на финансовата грамотност сред населението.

 

Смекчаване на кредитоизискумеостта


Кредитодателите да положат усилия за разумна изискуемост, толератност преди да стартират процедури по кредитосъбирането, където е подходящо.

 

Консултиране по кредитите

Директивата задължава държавите членки да осигурят наличието на услуги по кредитно консултиране за потребителите.

 


АРС по отношение на преддоговорните взаимоотношения

С новите промени потребителите вече имат достъп до процедури за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) и в случай на преддоговорни спорове например във връзка с изискванията за преддоговорна информация, консултантските услуги и оценката на кредитоспособността, а също и във връзка с информацията, предоставяна от кредитни посредници, които получават възнаграждение от кредиторите и следователно нямат преки договорни отношения с потребителите.

 

Защита на потребителите и предвидими ефекти

Според проучване, проведено от Европейската комисия, тези нови мерки се очаква да имат положително въздействие върху защитата на потребителите и да намалят щетите за потребителите в целия ЕС.
Повишеното ниво на прозрачност, изисквано за кредитните договори, и забраната на нежеланите кредитни оферти вероятно ще насърчат по-внимателния процес на вземане на решения. Възможността за ясна информираност за наличните кредитни оферти на пазара ще намали риска потребителите да влизат в договори с високи разходи. Осигуряването на по-отговорни практики и овластяването на потребителите да управляват по-добре своите финансови задължения ще намали нивото на задлъжнялост.
Подобно, установяването на лимити на лихвените проценти и ограничаването на разходите се очаква да намали разходите по кредитите в полза на уязвимите потребители.

Прилагане на разпоредбите на CCD II и приложимо законодателство

Държавите-членки разполагат с 24 месеца, за да транспонират и приложат разпоредбите на новата директива. Старата, от 2008 година се отменя с ефект от 20 ноември 2026 г., но ще продължи да се прилага за всички кредитни договори, сключени между датата на влизане в сила на CCD II и 20 ноември 2026 г.


Следете Новините на nais.bg за още новости в сферата на алтернативното решаване на спорове.

 
Публикувано на 10.07.2024г. Обратно в новини