Какво ще се промени в Директивата за Алтернативно решаване на спорове (АРС) 2013/11/EU и как това засяга търговците, потребителите и органите за АРС?

На 17 октомври Европейската комисия прие предложения за промяна в правната рамка за  Алтернативното решаване на спорове (АРС) в три основни направления:

 • Предложение за промяна на Директивата за АРС 2013/11/EU
 • Предложение за промяна на регулацията за Онлайн решаването на спорове
 • Препоръка към онлайн платформи, които посредничат на търговци и европейските търговски организации в страните членки на ЕС за техните собствени механизми за решаване на спорове.

Целите на тези промени са:

 • Да направят правната рамка за алтернативно решаване на спорове пригодно за дигиталните пазари и да покрива всички категории диспути, касаещи правата на потребителите от ЕС.
 • Да подобрят достъпа до АРС при трансгранични спорове, чрез използване на дигитални инструменти и помощта за потребители и търговци.
 • Да се опростят някои процеси, свързани с АРС, а именно намаляване обема на отчитане от страна на органите за АРС.
 • Да се опростят някои процеси за търговците. За тях отпада задължението да информират потребителите за механизмите на АРС/ОРС, ако те самите нямат намерение да участват в такива процеси. Трябва да се отбележи обаче, че с цел увеличаване на стимула към търговците да се ангажират повече към поканите за алтернативно решаване на спорове, те ще бъдат вече задължение да отговарят на жалбите, подадени към тях от потребителите в центрове за АРС, какъвто е НАИС например.
 • Да се прекрати задължението за използване на платформата за онлайн решаване на спорове като се потърсят други, по-удобни за потребителите и търговците дигитални форми.
 • Да се стимулират онлайн платформи на търговските посредници и търговски организации в ЕС да спазват критериите за АРС, заложени в Директивата.

Планираните промени следва да постигнат следните подобрения:

1.      Разширяване на обхвата на Директивата за АРС

 

В сегашния си вид Директивата покрива само спорове, произтичащи от договорни задължения между търговци и потребители, намиращи се на територията на ЕС.

С новите промени Директивата ще се прилага и за случаи, когато става дума за нелоялни търговски практики, а именно подвеждащи цени, дискриминационни практики, проблеми с промяна са доставчици на услуга, непосочване на преддоговорна информация, компенсации, свързани с правото на ремонти др. Също така, вече ще се дава възможност за участие в АРС на търговци, намиращи се извън ЕС.

2.      Увеличаване участието на търговците в процедури по АРС

При текущата рамка за АРС/ОРС доброволното участие на търговци не ги стимулира достатъчно да отговарят на жалби подадени срещу тях в органите за алтернативно решаване на спорове.

С новите промени, участието на търговци в процедури по АРС/ОРС остава доброволно, но те ще имат задължението да отговарят на подадени срещу тях жалби в центрове по АРС в рамките на 20 работни дни, както и да посочат дали възнамеряват да участват в решаването на спора.

Също така, онлайн търговците вече няма да са задължени да поставят линк към ОРС платформата и да поддържат специален мейл адрес за тази цел. Поставянето на такава информация в комбинацията с нежеланието на търговеца да участва реално в процедура по ОРС води до объркване и демотивация у потребителите да се доверяват на АРС механизмите.

 

3.      Таргетирано подпомагане на търговци и потребители при трансгранични спорове

Към момента, потребителите получават помощ за достъп до трансгранични спорове в Европейските потребителски центрове (ЕПЦ), потребителски организации и други органи. С новите разпоредби, страните членки сами ще определят кои организации ще подпомагат комуникацията между участниците в споровете, предоставят информация за органите за АРС, както и информират за правата на потребителите, процедурните правила на АРС организациите и като цяло относно опциите за търсене на обезщетение чрез АРС производство.

Тъй като Европейската комисия няма да поддържа повече ОРС платформата, тя ще бъде заменена с дигитален инструмент, който ще ориентира потребителите към възможностите им за търсене на обезщетение.

 

4.      Защита правата на уязвимите потребители на дигиталните пазари

С новите разпоредби потребителите ще могат да подават жаби, подкрепени с документация, онлайн, по проследяем начин, както и да достъпват при поискване документи по недигитален начин. Предложението включва изискване за използване на дигитални АРС процедурипо лесен и достъпен начин. В този аспект, Център НАИС винаги е отговарял на това условие, още от създаването си. В нашия онлайн базиран център всеки потребител може да  подаде жалба към търговец от всяко място, по всяко време. Съответно всички страни могат да участват в решаването на спора неприсъствено, чрез удобни чат екрани, без задължение това да се случва по едно и също време. За да са в течение с хода на процедурата, всяка от страните получава автоматизирани известия от системата, при настъпване на промяна или ново събитие  в чата.

 

5.      По- удобни и  прозрачни за потребителите процедури по алтернативно решаване на спорове

С новите промени, страните ще имат право да поискат изхода от АРС процедурата да се ревизира от физическо лице, в случай, че са използвани автоматизирани процеси или изкуствен интелект.

Също така, АРС органите вече ще имат възможност да се комбинират случаи със сходни елементи, като потребителите трябва да бъдат информирани за тази опция, както и да имат възможност да откажат такова комбиниране.

 

 1. Рационализирани изисквания за отчитане на органите за алтернативно решаване на спорове

Към момента, органите за АРС са задължени да публикуват детайлни годишни и двугодишни отчети за дейността си. С новите промени ще останат само двугодишните отчети като задължение, при това те ще могат да бъдат по-кратки, не толкова детайлни. Също така, намалени са изискванията за подаване на информация по време на нотифициране.

 

 1. Препоръки за онлайн платформите за посредничество на търговци (online marketplaces) и търговски организации в ЕС по повод развиването на тяхно собствено АРС производство

Тъй като част от онлайн посредниците на търговци развиват собствено алтернативно решаване на спорове, комисията препоръчва те да бъдат съобразени със законодателството и да отговарят на поставените критерии за АРС в Директивата. Ако използват автоматизирани процеси за решаване на спорове, трябва да го пояснят за участниците в процедурата и да им дадат право изходът от нея да бъде ревизират от физическо лице. Също така, тези вътрешни центрове за АРС/ОРС трябва да подготвят регулярно самооценка минимум на всеки 2 години за това как са приложени критериите за качество от Директивата.

 

За да следите за още публикации касаещи ревизията на Директивата за АРС 2013/11/EU, следете Новините на nais.bg

 
Публикувано на 19.10.2023г. Обратно в новини