КАК СЕ ПРОВЕЖДА МЕДИАЦИЯ?

 

Към  процедура по медиация може да се премине още в самото начало, при отварянето на жалбата от търговеца, ако той избере да използва кредити за този тип услуга.

 

НАИС препоръчва, преди да се премине към провеждане на медиация, търговците да преговарят директно с клиентите си по техните жалби и само в случай, че не могат да се споразумеят, да поискат помощ от медиатор.

 

Медиация може да се стартира  и по всяко време на директните преговори, при искане на която и да е от страните, след изрично съгласие на всяка от тях. Това става чрез натискане на бутон ИСКАМ МЕДИАЦИЯ.

 

Медиацията е един от най-ефективните способи за извънсъдебно решаване на спорове, който гарантира на потребителя и търговеца равнопоставеност в процеса на договаряне. Двете страни участват доброволно в процедурата, обсъждат възможни решения на спора със съдействието на трето неутрално и безпристрастно лице, медиатор, което ги подпомага в достигането на взаимноприемливо споразумение. Участниците в процедурата, потребител, търговец и медиатор, се задължават да спазват поверителност относно обсъжданията по време на  медиацията.

 

Ако и двете страни са съгласни да се проведе процедура по медиация, избраният медиатор има 3 дни да се запознае с информацията по жалбата и да се свърже с тях за стартиране на чат помежду им в НАИС платформата.

 

Процедурата по медиация в Център за АРС НАИС се провежда според Правилника на центъра, както и съгласно Закона за медиацията и подзаконовите нормативни актове.  

 

Потребителят и търговецът могат да прекратят медиацията по всяко време, както и да поискат отвод и смяна на медиатора, ако се усъмняват в неговата безпристрастност и неутралност!

Комуникацията на медиатора с търговеца и потребителя се провежда изцяло онлайн чрез съобщения  в платформата. Медиаторът им съдейства за постигането на споразумение като провежда обща дискусия с двете страни, както и с всяка една от тях поотделно за:

  • установяване на спорните въпроси, преодоляване на пречките в общуването между тях, намирането на общи интереси;
  • проучването на възможни варианти за разрешение на спора, договарянето на споразумение за уреждане на някои или всички спорни въпроси.

Медиаторът не предоставя правни съвети.

Медиацията може да завърши:

  • Без постигане на споразумение, като всяка от страните може да я прекрати без правни последици за тях, или
  • С постигане на споразумение, за което се дава съгласие по електронен път в платформата. 

 

Съдържанието по споразумението се предлага от страните, а медиаторът го възпроизвежда в онлайн платформата, от където потребителят и търговецът могат да го изтеглят.

След внимателно изчитане на споразумението и уверяване, че е отразено всичко, за което са се договорили, всяка една от страните потвърждава, че е съгласна и го приема.

 

Важно! Медиация може да стартира само ако асоциираният член е заплатил членски внос и такса от 110 лв.  за провеждането й.

Регистрация като потребител или търговец в онлайн платформата на НАИС може да се направи тук.

Правилник за дейността на НАИС

Общи условия за провеждане на процедура НАИС