КАКВО E МЕДИАЦИЯ?

 

Медиацията е един от най-ефективните способи за извънсъдебно решаване на спорове, наречен още алтернативно решаване на спорове (АРС), който гарантира на потребителя и търговеца равнопоставеност в процеса на договаряне. Двете страни участват доброволно в процедурата по медиация, обсъждат възможни решения на спора със съдействието на трето неутрално и безпристрастно лице, медиатор, което подпомага страните в достигането на взаимноприемливо споразумение. Участниците в процедурата, потребител, търговец и медиатор, се задължават да спазват поверителност относно обсъжданията по време на  медиацията.

 

ЗАЩО ИЗБРАХМЕ МЕДИАЦИЯТА КАТО АРС?

 

Избрахме медиацията, защото е масово използван способ за решаване на спорове по света и по-специално в Европейския съюз и заради нейните предимства:

 • Медиацията е насочена към хората – отчита интересите, нуждите и емоциите им
 • Спомага за бързо разрешаване на спора
 • Спестява много разходи
 • Запазва тайните на страните
 • Помага да се запазят и подобрят отношенията
 • При нея се търси взаимно изгодно споразумение, което се изпълнява доброволно

 

КАКВА Е РОЛЯТА НА МЕДИАТОРА?

 

Най-важното качество на медиатора е това, че е неутрален – не дава решения, съвети и оценки по спора. Неговата роля е да:

 • Улеснява преговорите между страните като независим помощник;
 • Организира и води процедурата по медиация;
 • Подпомага комуникацията;
 • Успокоява напрежението и емоциите;
 • Помага на страните да намерят общи интереси, за да постигнат взаимноизгодно решение.

Медиаторът не предоставя правни съвети.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Всички обсъждания и документи в медиацията са поверителни. Участниците в медиацията подписват споразумение за медиация с клауза за поверителност, а медиаторите могат да отказват да свидетелстват пред съд по същия спор. Предимството за потребители и търговци е, че запазват личните и търговските си тайни.

 

ВЗАИМНОИЗГОДНО СПОРАЗУМЕНИЕ

 

Едно споразумението е стабилно, когато се основава на важните интереси и на двете страни. По време на медиацията, медиаторът насърчава реалистични споразумения, основавани на обективни критерии. Практиката и статистиката показват че:

 • Над 80% от проведените медиации завършват със споразумение
 • В над 80% от случаите споразумението се изпълнява доброволно, тъй като страните сами са преценили, че отговаря на интересите им