Потребителска читанка: Какви са акцентите в новата Програма за потребителите на Европейски съюз-Част 2

В първата част на сегашната публикация ви запознахме със същността на документа, с който се полагат основите на новите потребителски политики в Европейския съюз- Потребителска програма за период 2020-2025. Разказахме за основните области, в които се концентрира вниманието в тези политики и по-специално за мерките, които Европейската комисия планира във връзка с новите пазарни условия във времена на пандемия. Сега ще ви запознаем с екологичния и цифровия преход на европейското потребление и дейностите, планирани във връзка с него.

 

Екологичен преход

Във връзка с нарастващия интерес на европейските потребители към личния принос за постигането на неутралност по отношение на климата, опазването на природните ресурси и биологичното разнообразие, както и намаляването на замърсяването на почвата, водата и въздуха, Европейската комисия се стреми към мерки, които да отключат този потенциал и дадат възможност на всички европейски граждани да играят активна роля в екологичния преход на съюза, независимо от финансовото им състояние, без да се налага специфичен начин на живот и социална дискриминация. Вече са в ход множество инициативи в рамките на Зелената сделка и План за действие за кръговата икономика, при които се цели постигане на нулево замърсяване, намаляване на въглеродния отпечатък, стимулиране на здравословен и устойчив избор от страна на потребителите, възможности и условия за ремонт, рециклиране и борба с преждевременното остаряване на продуктите и насърчаване на дълготрайността им. Планираните действия са:

 1. През 2021 г. Комисията да представи законодателно предложение за предоставяне на повече възможности на потребителите във връзка с екологичния преход с по-добра информация относно устойчивостта на продуктите и по-добрата защита срещу определени практики, като например заблуждаващите твърдения за екологичност и преждевременното излизане от употреба на продукти.
 2. Още през 2021 Комисията ще работи заедно със заинтересованите стопански субекти, за да насърчи доброволно поетите от тях ангажименти за действия в подкрепа на устойчиво потребление, допълнително над законовите изисквания.
 3. От 2022 г. Комисията ще направи оценка и ще преразгледа Директивата за продажба на стоки, за да се потърси начин допълнително да се подпомогне ремонтирането и устойчивостта на продуктите.

Има редица инициативи, които целят насърчаване на по-доброто запазване на стойността, отдаването на приоритет на по-безопасните и по-дълготрайни продукти и възможно най-дългото запазване на материалите в икономическия цикъл (връщане, намаление, ремонт, повторно използване и рециклиране). Такива са:

 • Инициативата за кръгова електроника, която цели да се гарантира, че електронните устройства са проектирани да са дълготрайни, да се поддържат лесно, да могат да се ъпгрейдват, ремонтират, използват повторно и рециклират.
 • Друга инициатива е тази за общо зарядно устройство за мобилни телефони и други преносими устройства, за по-удобството на потребителите и намаляване използваните материали и отпадъците от електрическо и електронно оборудване.
 • По отношение на текстилните изделия има стратегия в ЕС, която се стреми да даде възможност на потребителите да избират издръжливи текстилни изделия, които да могат да се поправят и използват повторно.
 • Същото е и с опаковките, т.е. цели се те да могат да се използват многократно и да се рециклират по икономичен начин.

Липсата на информация за продуктите и опасенията относно надеждността на твърденията за екологичност са основни пречки за избора на устойчиви форми на потребление.

Комисията се стреми да обърне внимание на достъпа до информация относно екологичните характеристики на продуктите, тяхната дълготрайност, възможността за ремонт и модернизиране, както и на въпроса за надеждността и съпоставимостта на такава информация. Разработването на цифрови паспорти на продуктите е един от начините да се постигнат тези цели.

Цифровия преход

В ход е бурно развитие на цифровата икономика, което дава възможност за по мащабна търговия, но в същото време възниква необходимост от равна защита на правата на потребителите в офлайн и онлайн каналите на пазаруване. Пораждането на все повече измами в интернет, нелоялни практики и злоупотреба с лични данни, манипулиране на избор чрез изкуствен интелект (ИИ)е съпътстващ цифровизацията проблем, който също се адресира от комисията.

Планираните дейности във връзка с тази област са:

 1. До 2022 г., след като актуализира своите насоки относно Директивата за нелоялните търговски практики и Директивата относно защитата на правата на потребителите, Комисията ще анализира дали са необходими допълнителни законодателни, или други действия, за да се гарантира еднаква справедливост както онлайн, така и офлайн.
 2. През 2021 г., както е обявено в Бялата книга за изкуствен интелект, Комисията предвижда да отправи предложение за определяне на изискванията за ИИ.
 3. През 2021 г. Комисията ще изготви предложение за преразглеждане на Директивата относно общата безопасност на продуктите с цел справяне с новите предизвикателства за безопасността на продукти, закупени чрез нови технологии и онлайн продажби. Освен това през 2021 г. Комисията възнамерява да подготви и предложение за преразглеждане на Директивата относно машините.
 4. През 2021 г. Комисията ще изготви предложения относно Директивата за потребителските кредити и Директивата за дистанционна търговия на финансови услуги с цел засилване на защитата на потребителите в контекста на цифровизацията на финансовите услуги за непрофесионални клиенти.

Ако като потребители смятате, че сте закупили продукт, който не съответства на изискванията за безопасност или сте ползвател на финансова услуга, която крие неподозирани от вас условия, трудно разбираеми клаузи или сте станали жертва на нелоялна търговска практика, винаги можете да подадете жалба към търговеца в онлайн платформата на Център за АРС НАИС, nais.bg и да опитате да разрешите проблема с търговеца, било то чрез директни преговори с него или с помощта на трето независимо и безпристрастно лице, медиатор. Всичко това се случва изцяло онлайн, под формата на чат, от удобно за вас и търговеца място, по удобно за всяка от страните време.

Следете рубриката Потребителска читанка, в секция Новини, на nais.bg, за продължението на текущата публикация относно акцентите в Програмата за потребителите на ЕС за периода 2020-2025. В Част 3 ще разгледаме мерките, които ще предприеме комисията във връзка с ефективното прилагане на потребителската защита, посрещане на специфичните потребности на потребителите и защита на потребителските права в глобален контекст.

Последвайте и профилите на НАИС в  LinkedIn и Facebook, за да сте винаги в час с най-новото в областта на онлайн решаването на потребителски спорове.

 
Публикувано на 29.03.2021г. Обратно в новини