АРС  означава алтернативно решаване на спорове. Алтернативно е, защото се решава извън съда. АРС е най-модерният, бърз и икономичен начин за решаване на спор между търговска фирма и недоволен потребител. 

В основата на нашата процедура по АРС стои медиацията. Избрахме я като способ за алтернативно решаване на спорове между търговци и потребители заради нейните основни 4 предимства: равнопоставеностяснота и контрол върху процеса, бързина и ефективност, доброволност.

НАИС предлага е последно поколение, уеб базирано алтернативно решаване на спорове (АРС), което се извършва изцяло онлайн, без да се налага физическо присъствие на страните. Комуникацията се води лесно и удобно, по време, когато е възможно за всеки от участниците чрез съобщения под формата на чат в общ екран и известия по e-mail.

 

 

РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Медиацията  гарантира равнопоставеност между потребители и търговци по време на процедурата. Потребителят и търговецът обсъждат с помощта на медиатор възможните решения на проблема.

Медиаторът е неутрален – не дава решения, съвети и оценки по спора. Той улеснява преговорите между страните като независим помощник.

 

 

ЯСНОТА И КОНТРОЛ

При липса на съгласие в процеса на медиация всяка една от страните има право да прекрати процедурата без правни последици. По този начин потребител и търговец имат през цялото време яснота и контрол върху крайното решение, което ще трябва да изпълняват и по никакъв начин не могат да се окажат изненадани с неприемливо, но задължително за тях решение.

 

БЪРЗИНА И ЕФЕКТИВНОСТ

Медиацията е по-бърза и икономически по-ефективна и за двете страни – търговци и потребители:

  • спестява такси и разходи за съдебни производства;
  • спестява разходи за пътуване, когато страните се намират в различни точки на страната;
  • безплатна е за потребителите;
  • пести време за разрешаване на спора в сравнение със съдебно производство и в сравнение с други форми за АРС, изискващи физическо присъствие на страните в един и същ момент;
  • намалява загубите от продължителното нерешаване на спора.

 

ДОБРОВОЛНОСТ

Постигнатата при медиация спогодба е доброволна за потребителя и за търговеца. Това е „win-win“ формула за разрешаване на спорове. Двете страни обсъждат възможностите за постигане на решение и се съгласяват с него. За разлика от съдебното производство, медиацията:

  • Дава възможност за постигане на взаимноизгодно решение,
  • Съхранява отношенията между потребител и търговец,
  • Благоприятства продължаването на тяхното партньорство и
  • Укрепва доверието помежду им.