Потребителска читанка: Какви са правата ти като потребител на автобусен и воден транспорт по време на Covid-19 пандемията?

 

АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ

 

1.      Право на информираност

Клиентите на автобусните превозвачи, също имат право на информация. Член 20 от регламент 180/2011 съдържа подробни разпоредби относно информацията, която трябва да бъде предоставена в случай на отмяна или забавяне на заминаването.

2.      Право на възстановяване / продължаване / пренасочване

Тук също се предвижда пренасочване или възстановяване на сумата за билета в определени случаи, при редовни  превози на разстояние от 250 км или повече. Ако има разумни очаквания за отменена или забавена за повече от 120 минути услуга, пътниците имат право да избират между продължение или пренасочване до крайната дестинация, без допълнителни разходи, при първа възможност, при съпоставими условия. Другата опция е да се възстанови пълната цена на билета. Това може да бъде комбинирано, когато е уместно, с безплатна услуга за връщане при първа възможност до първата отправна точка, посочена в договора за транспорт. Когато заминаването е отменено или забавено от автобусна спирка, изборът между тези опции е на пътника.

Също като при железопътния транспорт, ако възникнат обстоятелства свързани COVID-19, може да се стигне до значително забавяне и превозвачът да не е в състояние нито да предостави услуга в скоро време, нито да има информация кога може да я предостави. По същия начин и тук той трябва да информира пътниците си за това обстоятелство и да ги уведоми, че имат опция и за възстановяване на сумата за билета.

3.      Право на помощ

Правата на помощ са посочени в член 21 от регламента. Накратко тай гласи, че когато заминаването на междуселищен автобус, с планирана продължителност на пътуването над 3 часа, се отменя или забавя за повече от 90 минути, пътниците имат право на закуски, храна или освежителни напитки, в разумни граници, съобразено с времето на чакане, при условие че са налични в автобуса или в терминала, или пък могат да бъдат доставени с разумни средства и усилия. Превозвачът трябва да осигури настаняване при необходимост да се пренощува. Максимумът нощувки е 2, при лимит на цената 80 евро на нощувка. Транспортът до мястото на настаняване и обратно до терминала също е необходимо да се предостави.

Няма обстоятелства, които да освободят превозвача от всички негови задължения, включително тези за помощ. Той е длъжен да осигури адекватни грижи и по-специално на пътниците, които чакат пренасочване.

4.      Право на компенсация

Обезщетението на които имат право пътниците на автобусния транспорт възлиза на 50% от цената на билета в случай, че услугата бъде анулирана, но се дължи, само ако превозвачът не предложи на пътника избор между възстановяване и пренасочване.

МОРСКИ И РЕЧЕН ТРАНСПОРТ

 

1.      Право на информираност

Както е уточнено по-подробно в член 16 от Регламент (ЕС) № 1177/2010, пътниците трябва да бъдат информирани за ситуацията възможно най-скоро и във всеки случай не по-късно от 30 минути след планирания час на отпътуване и по възможност веднага след като информация за нарушаване на услугата е налице.

2.      Право на пренасочване или възстановяване

Когато превозвачът има основателни очаквания пътническата услуга да бъде отменена или напускането на пристанищния терминал да се забави с повече от 90 минути, превозвачът трябва да предложи на пътниците избор между две възможности:

  • пренасочване към крайната дестинация при сравними условия, при първа възможност и без допълнителни разходи или
  • възстановяване на цената на билета е при необходимост, услуга за връщане безплатно до първата отправна точка, при първа възможност.

 

Също, както при автобусния транспорт, ако възникнат обстоятелства свързани COVID-19, може да се стигне до значително забавяне за осигуряване транспортна услуга при най-ранна възможност или да няма информация кога може да се състои последната. По същия начин, пътниците трябва да бъдат информирани за закъснения и / или несигурности, когато им се предлага избор между пренасочване и възстановяване на цената на билета. Ако пътникът избере все пак пренасочване при първа възможност, трябва да се счита, че превозвачът е изпълнил задължението си да уведоми пътника, ако съобщи по своя инициатива за най-ранната възможност за изпълнение на услугата, когато има информация за нея.

Разпоредбите за пренасочване и възстановяване на суми, както и обезщетение не се прилагат за круизни кораби (член 2, параграф 1, буква в)).

3.      Право на помощ

Също като при автобусния транспорт, пасажерите на водния транспорт имат право на храна и напитки, както и нощувки при закъснения, отново съобразено с времето за изчакване. Разликата е, че тук правото на нощувки е до 3, отново при цена до 80 евро. Транспортът до мястото на нощуване също е осигурен от превозвача.

4.      Право на компенсация

Пътниците могат да поискат обезщетение от превозвача, в случай на забавяне на пристигането на крайната дестинация. Минималното ниво на обезщетение е 25% от цената на билета за различни закъснения в зависимост от планираната продължителност на пътуването. Ако забавянето надвишава двойно тази продължителност, компенсацията е 50% от цената на билета. Подробности са посочени в член 19 от регламента.

Комисията счита, че когато публичните органи предприемат мерки, предназначени да ограничат пандемията Covid-19, такива мерки по своето естество и произход не са присъщи на нормалното упражняване на дейността на превозвачите и са извън техния действителен контрол.

Отпада правото на обезщетение, при условие че въпросната отмяна е причинена от извънредни обстоятелства, възпрепятстващи извършването на пътническата услуга, които не биха могли да бъдат избегнати, дори ако бяха взети всички разумни мерки.

Такъв е случаят, когато публичните органи или забраняват определени транспортни услуги, или забраняват движението на хора по начин, който фактически изключва извършването на въпросната транспортна услуга.

Също като при въздушния транспорт, когато превозвачът реши да отмени транспортна услуга и покаже, че това решение е оправдано с цел защита на здравето на екипажа, такова отменяне следва също да се счита за причинено от извънредни обстоятелства.

 

Правата на пътниците в ситуация на пандемия от  Covid-19 при въздушен транспорт можеш да видиш в предходната статия от рубриката Потребителска читанкаКакви са правата ти при въздушен транспорт в условия на пандемия от Covid-19?.

За са правата на потребителите при железопътен транспорт в ситуация на пандемия от Covid-19, можеш да научиш в статията Какви са правата ти като потребител на железопътен транспорт по време на Covid-19 пандемията?.

Следи в сайта на nais.bg, секция Новини за следващите статии от рубриката, както и на страниците на НАИС във Facebook и LinkedIn.

Използван източник на информацията в статията: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_485

Публикувано на 10.04.2020г. Обратно в новини