КАМАРА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ "АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ"

БНААП е учредена в края на 1998 година и е регистрирана в началото на 1999 г. под името Българска национална асоциация на потребителите. От началото на 2010 година след присъединяването към БНАП на сдружение „Активни потребители“, наименованието на асоциацията става Българска национална асоциация „Активни потребители“, публично известно под краткото наименование „Активни потребители“. Сдружение БНААП е член както на Международната, така и на Европейската потребителска организация и участва активно в международни срещи, форуми и работни групи, посветени на актуални въпроси в сферата на потребителската защита. Основните цели на ААП са да защитава правата и интересите на потребителите чрез:

  • предоставяне на информация, която подпомага потребителите да се ориентират в пазарната среда;
  • съдействие при нарушени права и интереси - консултиране и помощ при рекламации, при водене на съдебни дела или съдействие при извън съдебни процедури /помирителни комисии/;
  • усъвършенстване на законодателството - защитава интересите на потребителите при промени в законодателството.
Прочети повече
 

КАМАРА НА МЕДИАТОРИТЕ

 

ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ПАМБ/

Създадена през 2006 г., ПАМБ е първата обучителна организация, одобрена от Министерството на правосъдието и единствената, която провежда надграждащи обучения за решаване на потребителски спорове, както и по трансгранична медиация. В ПАМБ членуват опитни медиатори, които имат теоретични и практически познания в медиацията, включително и в провеждането на онлайн процедури по медиация. ПАМБ активно работи през годините по десетки национални и международни проекти, свързани с медиация и алтернативно решаване на спорове, включително организиране на Европейска мрежа на медиатори - EuroNetMediation. По проект на ПАМБ, съвместно със Софийски районен съд беше създаден първия съдебен център в България за препращане на съдебни дела към медиация - Център за спогодби и медиация към СРС.

Прочети повече
 
 

КАМАРА НА ТЪРГОВЦИТЕ / ДОСТАВЧИЦИ НА СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ

 

АСОЦИАЦИЯ ЗА ОТГОВОРНО НЕБАНКОВО КРЕДИТИРАНЕ /АОНК/

АОНК e създадена в края на месец април 2014 г. като сдружение с нестопанска цел в частна полза на водещи небанкови финансови институции, български и международни, обединени около собствен Етичен кодекс и спазващи добрите търговски практики за защита на потребителите и пазарно поведение. Асоциацията има за цел развитието на нормативната рамка на сектора в интерес на всички пазарни субекти. За постигане на тази общо полезна цел, Асоциацията е диалогичен партньор на всички институции и организации, от държавния и от неправителствения сектор, които имат отношение към дейността на членовете на АОНК. Дейността на членовете на АОНК има важна обществена роля отговаряща на потребностите както на потребители, които нямат достъп до банково финансиране, така и на такива които предпочитат този вид услуги, заради облекчената процедура на отпускане и персоналното обслужване. Членовете на АОНК са индивидуални членове на секторната помирителна комисия към КЗП. АОНК е член на КРИБ.

Прочети повече