Членовете на Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (НАИС) са редовни и асоциирани.

Редовните членове са с право на глас и са организации с нестопанска цел на:

  • потребители и/или за защита правата на потребителите, които са в Камарата на потребителите;
  • медиатори или организации за алтернативно решавене на спорове (АРС), които са в Камарата на медиаторите;
  • браншови организации на търговци и други доставчици на стоки и / или услуги, които са в Камарата на търговците.

Асоциираните членове са търговци и други одставчици на стоки и/или услуги в Камарата на търговците и са без право на глас. Потребителите на асоциираните членове могат за подават жалби в Център НАИС за извънсъдебно разглеждане на потребителски спорове.

Структура на Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (НАИС)